Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 51
Ustanovení společná pro trvalý vývoz, trvalý dovoz a tranzit zbraní a střeliva
(1) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva je veřejná listina.
(2) Každý, kdo vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní přes státní hranice České republiky, je tuto skutečnost povinen oznámit policii a celnímu úřadu na hraničním přechodu České republiky; to neplatí, je-li vývoz nebo dovoz uskutečňován v zásilkách. Zároveň je povinen předložit povolení podle § 44, 45 nebo § 46 a 50, popřípadě evropský zbrojní pas. Povolení nebo evropský zbrojní pas musí mít vždy u sebe, pokud má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, a předložit jej příslušnému orgánu ke kontrole.
(3) Každý, kdo vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen nejméně 5 pracovních dnů před datem jejich předpokládaného vývozu oznámit příslušnému útvaru policie
a) osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která přepravu uskuteční,
b) adresu místa, na které budou zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní dopraveny,
c) údaje o zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní,
d) dopravní prostředek,
e) datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu a
f) hraniční přechod, přes který se vývoz nebo zpětný dovoz uskuteční.
(4) Ustanovení § 44 až 46 a § 49 se nevztahují na vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, realizovaný fyzickou nebo právnickou osobou v rámci její obchodní činnosti uskutečňované podle zvláštního právního předpisu.9) Ustanovení § 46 se nevztahuje také na dočasný tranzit zbraní nebo střeliva ozbrojeného doprovodu občanů cizích států (chráněných osob), kterým je ozbrojená ochrana poskytována se souhlasem jejich státu, a to za předpokladu žádosti cizího státu o dočasný tranzit zbraní nebo střeliva.
(5) Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Orgán příslušný k vydání zbrojního průvodního listu přezkoumá podmínky, za nichž dojde k vývozu, dovozu nebo tranzitu zbraně nebo střeliva, a to zejména s ohledem na zabezpečení bezpečnosti.
(6) Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
(7) Vláda stanoví nařízením, které zbraně nebo střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.
(8) Seznam zbraní a střeliva, které lze dovézt na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, předává ministerstvo ostatním členským státům Evropské unie.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582