Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava VIII
Střelnice
§ 52
Provozování střelnic
(1) Střelnice pro střelbu ze zbraně kategorie A, B, C nebo D uvedené v § 7 písm. a) nebo b) je komplex zařízení a prostorů určených pro bezpečnou střelbu.
(2) Příslušný útvar policie vydá na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, povolení k provozování střelnice pouze tehdy, je-li zde zajištěno bezpečné používání zbraní a střeliva.
(3) Obsahem žádosti o povolení k provozování střelnice musí být
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu žadatele,
b) místo, kde má být střelnice provozována, a
c) osobní údaje fyzické osoby navržené k ustanovení správcem střelnice.
(4) K žádosti o povolení k provozování střelnice je žadatel povinen připojit
a) kolaudační rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle zvláštního právního předpisu,19)
b) provozní řád střelnice, obsahující zejména situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky, a vzor označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení,
c) ověřenou kopii koncesní listiny provozovatele střelnice, pokud střelnice má být používána k podnikatelským účelům,
d) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatel v něm zapsán.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582