Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

§ 63
Znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
a výroba řezů zbraní a střeliva
(1) Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C, zakázaný doplněk zbraně nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně. Jde-li o zbraň, která je kulturní památkou, musí být též udělen souhlas příslušného orgánu státní památkové péče s jejím znehodnocením nebo zničením nebo s výrobou jejího řezu.
(2) Vlastník zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně uvedených v odstavci 1 je povinen je před jejich znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejich řezu předložit příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí podanou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis; žádost musí obsahovat
a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b) důvod znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejího řezu a
c) údaje o zbrani nebo údaje identifikující hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně.
(3) K žádosti podle odstavce 2 je žadatel povinen přiložit
a) zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně; pokud rozměry neumožňují jejich přiložení, sdělí místo jejich uložení,
b) průkaz zbraně, jde-li o registrovanou zbraň nebo hlavní část zbraně, a
c) písemný souhlas příslušného orgánu státní památkové péče, jde-li o zbraň, která je kulturní památkou,
o jejichž převzetí vydá příslušný útvar policie potvrzení.
(4) Příslušný útvar policie žádost podle odstavce 2 zamítne, pokud kriminalistickou expertizou bylo zjištěno důvodné podezření, že s touto zbraní byl spáchán trestný čin nebo přestupek.
(5) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, smí zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení.
(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1, je povinen příslušnému útvaru policie, který povolení vydal, předložit do 10 pracovních dnů po znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobě jeho řezu potvrzení oprávněné osoby o jejich znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu.
(7) Držitel znehodnocené zbraně nesmí v místech, kam má veřejnost volný přístup, nosit tuto zbraň viditelně. Při nošení znehodnocené zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582