Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava XI
Výkon státní správy
§ 74
(1) Státní správu ve věcech zbraní a střeliva vykonává ministerstvo, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
(2) V rámci policie vykonává státní správu ve věcech zbraní a střeliva
a) Policejní prezidium České republiky,
b) útvary s územně vymezenou působností na území kraje (dále jen "správa policie v kraji") a
c) příslušné útvary policie.
(3) Ministerstvo
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči Policejnímu prezidiu České republiky,
b) vydává soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem,
c) vede informační systém zkušebních komisařů a poskytuje z něj policii údaje nezbytné pro určování zkušebních komisařů k provádění zkoušky odborné způsobilosti a
d) poskytuje údaje z informačních systémů vedených podle tohoto zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.
(4) Policejní prezidium České republiky
a) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči správě policie v kraji,
b) vede informační systémy podle tohoto zákona a poskytuje z nich údaje, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a
c) vykonává působnost příslušného útvaru policie ve vztahu k zastupitelským úřadům.
(5) Správa policie v kraji ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie.
(6) Příslušný útvar policie plní úkoly příslušného útvaru policie podle tohoto zákona.
(7) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva rozhoduje v pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582