Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

§ (1-87)

Hlava XII
Sankce a ochranná opatření
§ 76
Správní delikty
(1) Za porušení ustanovení tohoto zákona lze uložit držiteli zbrojní licence nebo provozovateli střelnice pokutu až do výše
a) 1 000 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. b), c), e), g), k), n) nebo o), § 39 odst. 2 písm. a) nebo b), § 39 odst. 3 písm. a), § 39 odst. 4, § 42 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 54 odst. 1 písm. c),
b) 500 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. a), f), i) nebo m) nebo § 54 odst. 1 písm. a) nebo d),
c) 250 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. d), h) nebo j) nebo § 54 odst. 1 písm. b),
d) 100 000 Kč, je-li porušen § 39 odst. 1 písm. l), § 39 odst. 2 písm. c), § 39 odst. 3 písm. b) nebo § 54 odst. 2.
(2) Správní delikty projednává orgán dozoru uvedený v § 75 odst. 1, který při výkonu dozoru protiprávní jednání zjistil. Tento orgán též vybírá pokutu podle zvláštního právního předpisu,21) pokud ji uložil. Při ukládání pokut orgán příslušný k projednání správního deliktu vychází z povahy protiprávního jednání, charakteru a rozsahu jeho následků a přihlédne k případnému opakovanému porušení povinností nebo k tomu, že bylo porušeno více povinností.
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinnosti dověděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(4) Nedojde-li k dobrovolnému zaplacení pokuty ve lhůtě stanovené v rozhodnutí, předá správní orgán věc k vymáhání příslušnému finančnímu úřadu, který postupuje podle zvláštního právního předpisu.21) Výnos pokuty je příjmem státního rozpočtu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582