Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 4

(1) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy
pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky,
státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru
nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné
papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční
kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové
včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu
zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry,
hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci
pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz
subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu
těchto výrobků.

(2) Ministerstvo financí zajišťuje členství v mezinárodních
finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropské unie a dalších
mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství
nepřísluší výlučně České národní bance.

(3) Ministerstvo financí koordinuje příjem zahraniční pomoci.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582