Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

§ (1-3081)§ 2531
Změna závazku ze smlouvy

(1) Pořadatel může změnit závazek ze smlouvy,

a) vyhradil-li si toto právo ve smlouvě,

b) jde-li o nepodstatnou změnu a

c) oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem údaje o změně.

(2) Navrhne-li pořadatel v souladu s § 2530 zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve lhůtě podle smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Obdobně se postupuje i v případě, že vnější okolnosti nutí pořadatele podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 nebo nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal podle § 2528 odst. 1 písm. h).

(3) Pořadatel oznámí zákazníkovi společně s předložením návrhu na změnu závazku podle odstavce 2 jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to

a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,

b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy,

c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a

d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.

(4) Náležitosti zájezdu uvedené v § 2527 a § 2528 písm. b) až d) a f) mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

(5) Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy v souladu s odstavcem 2 sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582