Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

§ (1-92)

§ 79
Působnost ministerstva životního prostředí

(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.

(2) Ministerstvo životního prostředí

a) zpracovává ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České republice,

b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny,

c) spolupracuje s ministerstvem školství České republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,

d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny.

(3) Ministerstvo životního prostředí dále

a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability,

b) vydává vyhlášky, kterými se vyhlašují národní přírodní rezervace ( § 28) a národní přírodní památky ( § 35), zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů ( § 48) a nerostů ( § 51) a jimiž se stanoví bližší podmínky jejich ochrany,

c) vymezuje zóny ochrany přírody národních parků ( § 17), chráněných krajinných oblastí ( § 27),

d) schvaluje plán péče o národní park ( § 18), národní přírodní rezervaci a národní přírodní památku ( § 38) a plán péče chráněné krajinné oblasti ( § 27),

e) zajišťuje záchranné programy ( § 52) kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů rostlin a živočichů,

f) uděluje výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných kriticky a silně ohrožených druhů rostlin, živočichů a výjimky z ochranných podmínek nerostů ( § 56),

g) uděluje souhlasy k činnostem v národních přírodních rezervacích a v národních přírodních památkách (§ 30, 31, § 37 odst. 2 a § 44 odst. 2) a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích (§ 43), pokud je nepřenese na okresní úřad či správu,

h) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgánem kraje v přenesené působnosti či správou,

i) vykonává funkci ústředního orgánu státní správy ve věcech lesního hospodářství národních parků a schvaluje lesní hospodářské plány pro lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

j) vydává povolení k vývozu paleontologických nálezů ( § 11 odst. 3), k vývozu zvláště chráněných rostlin, živočichů a nerostů ( § 53), k výzkumu v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a kritic ky či silně ohrožených druhů rostlin a živočichů ( § 73),

k) vydává souhlas k vývozu či dovozu rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami ( § 5 odst. 6),

l) vykonává působnost orgánu ochrany přírody na pozemcích určených pro účely obrany státu,41) není-li zákonem stanoveno jinak ( § 91),

m) oznamuje záměr vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace ( § 40 odst. 1),

n) vydává předchozí stanovisko ke způsobu běžného obhospodařování (§ 49 odst. 4),

o) řídí činnost správ a plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.
§ 79a

(1) Orgán kraje v samostatné působnosti zpracovává ve spolupráci s ministerstvem prognózy a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
b) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným okresním úřadem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582