Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.)

§ (1-189)HLAVA XIV

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 156

(1) Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že

a) dopraví na území cizince bez cestovního dokladu,

b) dopraví na území cizince bez víza, ačkoli zákon vízum vyžaduje,

c) nesplní povinnost zajistit dopravu cizince do zahraničí podle § 104 odst. 3 a 4, nebo

d) nesplní povinnost nést náklady spojené s pobytem cizince podle § 104 odst. 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí správního deliktu tím, že

a) neumožní policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat,

b) nevede domovní knihu v souladu s požadavky stanovenými zákonem (§ 101),

c) nepředloží na požádání policie ke kontrole domovní knihu,

d) neoznámí policii ubytování cizince nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě,

e) nevydá cizinci na požádání potvrzení o ubytování,

f) neoznámí policii úmrtí cizince, nebo

g) poskytuje cizinci ubytování ve výrazně nižší kvalitě, než je stanoveno v § 100 písm. d),

h) neuchovává přihlašovací tiskopisy v souladu s § 102 odst. 4.

(3) Výzkumná organizace, která s cizincem uzavřela dohodu o hostování 9j), se dopustí správního deliktu tím, že neprodleně písemně ministerstvu neoznámí ukončení platnosti této dohody nebo nesdělí skutečnosti, které brání dalšímu pokračování dohody o hostování.

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta ve výši 100 000 až 500 000 Kč za každého cizince a za správní delikt podle odstavce 2 nebo 3 pokuta do 50 000 Kč.

§ 156a

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582